Prabhu Deva and Nayanthara

Prabhu Deva gets divorce

The day for which Prabhu Deva and Nayanthara …